USŁUGI

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dańkowska świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na rzecz klientów indywidualnych poprzez:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych,sporządzanie projektów umów
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków do KRS
 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, oraz wszelkich innych pism procesowych
 • branie udziału w negocjacjach
 • reprezentację klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • obsługa klientów również w języku angielskim

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy z zakresu:

Prawa cywilnego

 • roszczenia o zapłatę
 • sprawy dotyczące własności
 • doradztwo w nabyciu i zbyciu nieruchomości
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego
 • doradztwo w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • roszczenia wynikające z umów
 • prawna windykacja należności
 • prawo mieszkaniowe i lokalowe
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego jak i sądowego
 • prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek)
 • sprawy z postępowania wieczystoksięgowego
 • reprezentowanie klientów na etapie przedsądowym, w mediacjach i negocjacjach, w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi

Prawa handlowego i gospodarczego

 • sporządzanie projektów umów handlowych
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta
 • zakładanie spółek, oddziałów spółek oraz przedstawicielstw
 • restrukturyzacja i likwidacja spółek
 • doradztwo w zakresie prawa upadłościowego
 • kompleksowe doradztwo inwestorom zagranicznym w zakresie inwestycji w Polsce
 • reprezentowanie przed sądami rejestrowymi
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa

Prawa rodzinnego

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
 • rozwiązywanie umów o pracę
 • negocjacje ze związkami zawodowymi (zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe)
 • zwolnienia grupowe
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy

Prawa administracyjnego

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne, w tym wniosków lub zgłoszeń
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym na każdym etapie sprawy (urząd, samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

Prawa budowlanego

 • doradztwo w różnych stadiach procesu budowlanego
 • opiniowanie umów pod kątem ryzyka prawnego, w tym umów deweloperskich i umów o roboty budowlane
 • odszkodowania z tytułu umów deweloperskich. Spory sądowe z deweloperami
 • pozwolenie na użytkowanie
 • reprezentację w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • reprezentację w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Prawa podatkowego

 • bieżące doradztwo z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałych podatków
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego
 • optymalizacja podatkowa

Prawa zamówień publicznych

 • obsługa wykonawców i zamawiających
 • przygotowywanie lub weryfikacja treści ogłoszeń o zamówieniu
 • opinie w zakresie interpretacji znaczenia i skutków poszczególnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Prawa autorskiego i własności intelektualnej

 • doradztwo w zakresie naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych
 • rejestracja znaków towarowych

Prawa e-commerce i IT

 • przygotowanie i negocjowanie umów oraz regulaminów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w formie elektronicznej
 • zapewnienie kompleksowej informacji prawnej w zakresie prawnych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony praw konsumenta, ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w Internecie oraz zawierania umów na odległość